Om Compendium

Compendium uppfyller uppdragsgivarnas affärspotential genom att tillhandahålla kvalificerade försäljnings- och utbildningstjänster. Med affärsmålen i fokus, skapar vi vinster för alla parter genom kvalificerad och utbildad personal, väl fungerande rutiner och modern teknik. Vi erbjuder:

  • Försäljningshjälp B2B

  • Försäljningsutbildning och –träning

Vi har varit verksamma sedan 1999 och har i dagsläget 40 anställda som snart ska uppgå till 50. Våra uppdragsgivare är främst ledande bolag inom sina respektive marknadssegment.

Compendium maximerar uppdragsgivarnas affärspotential

 

Historik

Mats Belin startade företaget 1999 efter att ha arbetat i ledande befattningar inom detaljhandel, media och IT-industrin. I början på och några år in på 2000-talet utvecklade företaget framgångsrika utbildningsmetoder och program för kompetensutveckling inom affärsmannaskap, försäljning och ledarskap. Företag och andra som Posten Sverige AB, Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Akademiska sjukhuset och ABB fanns tidigt på kundlistan.

Några år in på 2000-talet breddades verksamheten till att omfatta även bemanning av försäljningstjänster. Roger Zetterlund, känd försäljningsprofil inom mediabranschen, rekryterades 2003 och blev delägare 2004. Rogers huvuduppdrag var att skapa marknadens största säljbolag och erbjuda den kvalificerade B2B-säljresurser. Då som nu handlade det om att kunna erbjuda resurser som riktade sig till företag med behov av såväl innesäljare som utesäljare.

Idag är vi ett av Nordens största och ledande säljbolag inriktat på B2B och för att rusta oss för expansion togs Petra Göransson in som delägare 2013 efter att ha arbetat i företaget sedan 2006. Hon är en auktoritet inom försäljning och har mycket framgångsrikt utvecklat och drivit säljprocesser och säljpersonal till exceptionell framgång.

FAKTA

Compendium grundades 1999 och har idag 40 anställda i Västerås. Företaget har sedan starten en mycket stabil tillväxt på en solid grund av nöjda kunder och siktar på att behålla och utveckla positionen som ett av de ledande företagen i vår nisch. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Uppdragsbaserad försäljning samt utbildning. Kundunderlaget består dels av företag med marknadsledande produkter och tjänster, dels av mindre tillväxtföretag med stor affärspotential.

 

compendium new
 

Värderingar

Hur vi är, tycker och tänker på Compendium kan beskrivas med ledstjärnorna HÄNGIVENHET, LÅNGSIKTIGHET, UTVECKLING och NYTÄNKANDE. Dessa nyckelord är rättesnören för oss i vårt sätt att tänka och vara när det gäller att bygga en framgångsrik verksamhet på en solid grund av nöjda kunder.

Hängivenhet
Vår inställning är att vi ”gör vad som krävs” för att få nöjda kunder. Samarbetet mellan våra medarbetare och kunder ska kännetecknas av att vi alltid försöker göra maximal nytta och det bästa arbetet för våra kunder.

Långsiktighet
Compendium är ett företag som prioriterar och värnar om att ha långsiktiga och långvariga relationer med kunder och medarbetare. Vi respekterar och värderar våra medarbetare och kunder och ser till att odla goda relationer som bygger på ömsesidig respekt och hänsyn.

Utveckling
För att fortsätta att vara framgångsrika, måste vi hela tiden utveckla oss själva, våra processer och arbetsmetoder. Att kunna förändra oss själva är en nyckelfaktor i våra framgångar.

Nytänkande
Problem, hinder och andra utmaningar är ett sätt att utvecklas och att lära sig nya saker som kommer oss själva och våra kunder till nytta. Vårt förhållningssätt är därför att problem är utmaningar som utvecklar vår kreativitet och syresätter och utvecklar vårt arbete.

Hängivenhet, Långsiktighet, Utveckling och nytänkande!

 

Vision

Vi är den naturliga samarbetspartnern till företag som vill utveckla sin försäljning på nya och etablerade marknader i Sverige, Norden och i Europa.

Vi ser:

* Uppdragsgivare som lyckas bättre att lansera nya produkter och tjänster

* Uppdragsgivare som tillsammans med oss växer inom och utom landets gränser

* Uppdragsgivare som med vår hjälp uppnår optimal effektivitet och produktivitet i försäljningen

 

Styrelsen

Styrelse och revisor  

VD

Mats Silokangas Belin

Styrelse
Mats Silokangas Belin, Ordinarie ledamot      
Petra Göransson, Ordinarie ledamot      
Roger Zetterlund, Ordinarie ledamot       
Monica Andersson, Suppleant

Revisor
Anders Ågren, Anders Ågren Revision AB

 

 

Compendium Business School (CBS)

CBS parFör att vi ska ha högsta kompetens i det vi levererar, är vidareutbildning och kompetensutveckling hörnstenar i vårt bygge av ett framgångsrikt företag. CBS syftar till att få alla medarbetare att våga prova nya grepp och att tänka utanför invanda ramar och etablerade tankesätt, men även att tillgodogöra sig det senaste inom försäljningsområdet. CBS genomförs med interna och externa föreläsare under att antal tillfällen under året.

Med CBS täcker vi tre fokusområden:

  • Energi och motivation

  • Fokus/Målstyrning

  • Teknik och verktyg

Vi genomför även liknande utbildningsprogram för våra kunder.

kontakta oss för mer information!

Högsta kompetens i leveransen!

 

Policys

Personalpolicy

Compendiums verksamhet skall kännetecknas av tydliga mål för såväl individ som arbetsgrupp. Vår personalmiljö skall präglas av respekt och förtroende för varje enskild medarbetare.

Detta gör vi genom:

- att varje medarbetare förstår sin roll / uppgift i företaget

- att varje medarbetare har nödvändiga befogenheter

- att varje medarbetare tar sitt ansvar

- att varje medarbetare ges möjlighet att utveckla sin kompetens

- att i handling visa att samtliga våra medarbetare har samma värde, oavsett kön, etnisk härkomst eller religion

- att varje chef fortlöpande utvecklar sitt chefs- och ledarskap för att kunna ta sitt totala personalansvar

- att medarbetarsamtal genomförs en gång per år

- att varje nyanställd medarbetare introduceras i företaget på ett bra sätt

Kvalitetspolicy

Vårt ledningssystem skall skapa förutsättningar för att:
Rätt kvalitet uppstår när ömsesidigt förtroende skapas i mötet mellan parter.
Kunder skall känna trygghet i att anlita oss.
Rutinmässighet kombineras med sunt förnuft och kreativt tänkande.

För att nå dit skall vi:

Arbeta mot ständiga förbättringar
Skapa medel för bästa samarbetsklimat mellan parterna
Alltid hålla hög kompetens hos våra medarbetare
Hålla vad vi lovar

Nyckelfaktorer är:

Ansvarstagande
Förtroende
Samarbete
Engagemang
Yrkeskunskap
Öppenhet
som leder till – Nöjd kund

Miljöpolicy

Compendium skall i samråd med sina beställare och leverantörer erbjuda varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn.

Detta gör vi genom:

-att uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav

-att medarbetare på alla nivåer visar miljöhänsyn i sina beslut samt är utbildade och engagerade i miljöfrågor så att vi lättare når vårt mål om ständiga förbättringar

-att minska avfallsmängden och källsortera i så stor utsträckning som möjligt, samt prioritera användandet av återvinningsbart material

Arbetsmiljlöpolicy

Inom Compendium finns verksamheter som innebär arbetsmiljörisker. Vi följer befintliga lagar och regler, men strävar också efter att bevaka arbetsmiljön så att inga nya risker uppstår.

Detta gör vi genom:

- att aktivt jobba med arbetsmiljöfrågor och därmed skapa förtroende för vår verksamhet från kunder, medarbetare och allmänhet,

- att sträva efter att erhålla en arbetsmiljö som upplevs av medarbetarna som fysiskt, psykiskt och socialt god,

- att kartlägga risk och bristområden genom regelbundna uppföljningar av arbetsskador, sjukfrånvaro och personalomsättning,

- att inte acceptera missbruk av droger men däremot erbjuda hjälp och stöd om någon medarbetare skulle drabbas,

- att samverkan mellan chefer, arbetstagare och skyddsombud skall leda till att erfarenheter och synpunkter på arbetsmiljöområdet tas tillvara och att arbetstagarna känner delaktighet i arbetsmiljöarbetet,

-att sätta arbetsmiljömål och följa upp dessa kontinuerligt.

- En frisk arbetsplats skapar friska medarbetare. Ett positivt arbetsklimat leder till ökad närvaro, arbetstrivsel, kvalitetsvinster och ökad produktivitet. Compendium ska hjälpa medarbetarna till en bättre hälsa genom att uppmuntra och stimulera till ökad motion och bättre kosthållning.